و باز نشریه ای دیگر، هفت دارد جانم را می ستاند

روزهای آخر که می شود جانم بالا می آید. وجودم پر از نگرانی می شود. می خواهد نشریه ای دیگر از راه برسد و مرا در خود غرق می کند این کاغذ مرده شور برده. در راه است اما جانم را دارد می گیرد. هفت دارد می آید.