در پي مرگ هدا صابر: شيطان اعلام برائت كرد

در پي مرك كاملن طبيعي هدا صابر، اشتباهي مردن هاله سحابي، خود دق مرگي عزت سحابي و كيس خود خواسته مورد تجاوز قرار گرفتن چند خانم بي حجاب، جناب شيطان طي يك بيانيه خبري كه از طريق ايميل به دست ما رسيد، اعلام كرد، مسووليت بخش ايران را به مسوولان مربوطه در جمهوري اسلامي سپرده است و اصولن پيگيري شيطانيت ها در ايران از حد وي خارج است.

اين شيطان رجيم هم چنين در بخش ديگري از بيانيه خود با اظهار اين كه حضرات وي را «رو سفيد» كرده اند، گفت:
«از اين پس شيطانك ها دوره هاي آموزشي خود را نزد ايشان خواهند گذراند»