فقط می رم یکم ورزش کنم

از صبح شده دقیقن چهارده ساعت یک بند نوشتن و کار کردن و با خود چانه زدن.

می رم رکاب بزنم این تنها را فک کنم زنده موندنه امشب.