«محلل داوطلب برای امر خیر»

کسی چیزی زده بود که من نقل می کنم البته از آقای احمدی نژاد به دلیل شوخی عذر خواهی هم می کنم ولی خوب به هر روی وقتی آدم وارد معامله می شه همه چی توش داره دیگه:

بابا زده بود که با توجه به استحکام حکم رهبری و قوت سه برابری از احکام معمول، اگر به صدور حکم طلاق از سوی رهبر در مورد رییس جمهوری بیندیشیم، بی شک این حکم به مانند حکم سه طلاقه به حساب می آید. با این احتساب اگر رهبری و رییس جمهوری رجعت بکنند. بی شک آقای رییس هم می ره دوباره زنش رو بگیره بنده خدا. این جاست که بر اساس احکام اسلامی نیاز به «محلل» احساس می شه.

حالا ایشان می گفت احتمالن نزدیک به سی میلیون نفر برای رفع مشکل محلل ایشان اعلام همکاری کنند.