صدا، صدا می آید؟

یک نفر تنهاست
یک نفر با آفتاب و آسمان تنهاست

«محمد رضا عبدالمکیان»

این روزها هرچه می خواهم زور بزنم که بگویم صدایم را می شنود، گاهی کم می آید. فکر می کنم واقعن می شوند؟