منو نترسون، باشه؟

خدا دارم بهت می گم

حوصله سورپرایز شدن ندارم

روشن و رو باهام بازی تو ادامه بده، پایم

اما

لوس بازی نداریم

دوستش دارم بفهم خوب!