یکی بگوید چه خبر است در دنیا

میدان لولو در بحرین
لیبی و بنغازی
تونس که ایز داون
مصر ایز داون
عربستان که شیر تو شیر
ایران که قربون بچه هاش برم من که جیگرن
ببینم به گمانم ظهور آقا همین دور و براست

تمام! تو نیاز به قیم نداری…

تمام!
آری تو نیاز به این نداری که کسی مراقبت باشد. من عادت کرده بودم. شاید چون از کودکی ات فکر می کردم کاری دارم می کنم و بعد فهمیدم در واقع کاری نمی کنم.
مراقبت بودم آری.
مراقبت نیستم.
تو دیگر بزرگ شده ای.
راستی یک حقوق بشری خوب است همه جا جار بزنند که چه آدم بی پدر و مادری بوده است.
خیر به راهت برو به سلامت که راه و سفر سخت سنگین است.

Parental Control switch is Off