سفرنامه- مترو ها بسته دهن ما هم آسفالت

هفدهم ژانویه دوهزار و یازده

قراری دارم که باید به «وست فال چرچ» ساعت دوازده و نیم برسم. روز تعطیلی است به افتخار آقای لوتر کینگ. راه ها بسته است.

در ایستگاه از سرما چیزم یخ زده است – دماغم- نتیجه: ساعت دو چهل و هفت دقیقه جلوی ایستگاه قیافه میزبان دیدن داشت و من مانده بودم بگویم چی…

در آمریکا اگر روز تعطیلی در پایان هفته بیفتد روز اول غیر تعطیل را تعطیل می کنند که مردم حالی به هولی الی احسن الهولی.