مهم این است که «دار» دارد

یک بنده خدایی قرار منو «کاردار» کنه یا نمی دونم «باردار» یا «خاردار» یا یه چیز «دار» دیگه، صداش بد می آمد پشت تلفن!

فقط گفتم ممنونم که منو …دار می کنین.