خاک بر سرت استاندار که جمع و ضرب هم بلد نیستی

اصولن توجه اگر کنید عادت دروغ گویی در بین ابواب جمعی دولت فخیمه نهادینه شده است.

یعنی یک مدیر هیچ اذیت نمی شود که دهان را گشوده و هر دری بخواهد از آن بیرون بریزد. آقای استاندار آذربایجان پس از آن که هواپیما قراضه شان در روستا های اطراف ارومیه افتاد، در نطق خود در بادی امر فرمودند که یک صد و پنج مسافر و خدمه در هواپیما بوده که تا الان پنجاه نفرشان خودشان با پای خودشان از هواپیما در آمده اند بقیه هم دارن در میان…

اخبار می گوید تاکنون 72 نفر کشته شده اند قول هم نمی دهیم کسی دیگر کشته نشه. با این احتساب آقای راننده احتمالن بوفه و صندلی بغل و تو جعبه بغل هم زده چون این که می شود 132 نفر. جالب است که طرف کک اش هم نمی گزد. فاجعه این جاست که در این شبه دولت واویلا دیگر کسی نگران چیزی جز «حفظ نظام نیست».

در ضمن من گفته ام که سخنان رهبر معظم را دست کم نگیرید.

وقتی آقا می فرمایند من بین قطار و هواپیما یکی را انتخاب اگر بگویند بکن، قطار را انتخاب می کنم چون «ثوابش» بیشتر است، بی ربط نگفته اند.