امان از …

یک بابایی در جایی که نمی خوام اسم ببرم بگم مثلن در آمستردامه درست داره عین مرحومی که پشتش هنوز داره از اعدام ها توی گور می لرزه یعنی صادق خلخالی رفتاره می کنه.

اول که انقلاب کرد رفت قبر رضا شاه رو خراب کرد و کاخ شاه رو هم مستراب عمومی کرد تا کمی باسن مبارکش خنک بشه…

حالا این یارو هم شده همین طوری، قیافه سایت رو ورداشته عین این صفحه های دو زاری جومولا کرده که به هر حال جیشی هم به قبر رضا شاه کرده باشه!معمول نیست اگر بولدوزر بندازه، جای ساختمونش رو هم چاله بکنه تو خیایون «لینو استراوت» بخش تحتانی اش خنک می شه بلخره یا نه.