آخرین یافته های زیست شناسی

این جا آدم ها همیشه تنها هستند…

این اخرین کشفی است که من کرده ام