این که می گه سخت است

می آید روی چت. نیمه شب یا شاید دم صبح. می نویسد و می رود:
زیاد بهش ابراز عشق نکن‬
‫زن ها بعد از مدتی خسته می شن از مرد عاشق
….
می رود…