خانه ام ابری است

اونقدر گرفتارم که دیگر به خانه خودم هم سر نمی زنم…

Advertisements