نوید حالا از حق یک شهروند ایرانی برخوردار شده…

نوید خانجانی پیگیر حق تحصیل بود. نوید اجازه ادامه تحصیل نداشت. نوید چون بهایی بود حق حقوق یک شهروند رو هم نداشت. حال نوید از این حق قانونی برخوردار شده: حق رفتن به زندان…