دودها از لوله بخاری هنوز سیاه است آما…

می گویند هنوز دود سیاه بر خواسته است اما نمی دانم چرا در واتیکان همه دنبال شماره تلفن دفتر آیت اله سیستانی می گردند.

به نظر شما این دود سیاه و واتیکان چه کاری می توانند با این مرجع شیعه در عراق داشته باشند؟

یعنی دود سفید خواهد شد. یا منتظرند کسی دیگر به این جمع بیاید؟

حالا ما نمدونیم.