جنبش عظیم تحقیق در ایران

مراحل چهارگانه آماده سازي يك تحقيق يا پروژه دانشگاهي در ايران

1-     CTRL + A

2-     CTRL + C

3-     CTRL + V

4-     CTRL + P