دورت بگردم

…در قيامت هر كه قصرها، باغ‌ها، گلزارها، چشم های جاری، عسل مصفا و همسران دلپذير دارد همه را از اين دنيا فرستاده است.

ناطق در ادامه اشاره کرد: «می ‌خواهيم در روز جمعه به دور آقا امام زمان بگرديم.»

گوینده: کاظم صدیقی امام جمعه موقت و تازه تاسیس تهران