باور های راسلی

I would never die for my beliefs because I might be wrong.
Bertrand Russell
هرگز برای باورهایم نخواهم مرد چراکه شاید در اشتباه باشم
برتراند راسل