اعتراف با اعمال شاقه

این یکی خدا بود. از این جا هم برش داشته ام.

– ميشه بكشين بيرون؟
+ نه!
– يعني همينجوري بريم دادگاه اعترافاتم رو بخونم!؟

کفش هایم کو…

ترجیح می دهم با کفش هایم در خیابان راه بروم و به خدا فکر کنم تا این که در مسجد بنشینم و به کفشهایم فکر کنم .

علی شریعتی مزینانی

10