اشکال از یکی از ما دونفر است

امروز مومنی می گفت من از اسم تو هم نگران می شوم.

با خودم فکر کردم یا من خیلی گنده شدم یا اون خیلی دیگر حقیر شده…