مجبورُم، مِفَهمی…

به مشهدیه می گن: اگه تو یک اقیانوس افتاده باشی و دو تا کوسه از دو طرف قصد خوردنت رو داشته باشن، چیکار می‌کنی؟

مشهدیه می گه: مُرُم نوک درخت.

می گن: مرد حسابی تو اقیانوس درخت کجا بود؟

می گه: مجبورُم، مِفَهمی؟