بازم هم اتل متل

اتل متل توتوله، ايران خانوم چه جوره هم غم داره هم غصه، نفتشو خوردن دُرُسه گازشو بردن هندسون، آشغال چينی بستون، اسمشو بذار واردات، گور پدر صادرات هاچين و واچين، توليدو ورچين…

مصباح رو ول کن قتیل لاهوری رو بچسب

آی که سوز داره این غزل:

ما را به غمزه کشت و قضا را بهانه کرد

خود سويِ ما نديد و حيا را بهانه کرد

رفتم به مسجدي که ببينم جمال او

دستي به رخ کشيد و دعا را بهانه کرد

آمد برون خانه ، چو آواز ما شنيد

بخشيدن نَواله ، گدا را ، بهانه کرد

زاهد نداشت تابِ جمال پري رخان

کنجي گرفت و ياد خدا را بهانه کرد

قتيل لاهوري