فرصتی برای اطاعت از خدا

آقای مصباح یزدی همیشه نگران حالات روحانی مردم هستند این هم از آخرین تشویش ها و راه های رسیدن به خدا:

اطاعت از رييس جمهور چون اطاعت از خدا است