امروز خسته ام

با تمام امیدم

با تمام آرزوی های دور و درازم

گاهی می شود که انگار حس می کنم

هیچ ام

هیچ…