دکتر گفته کمی دهنت را ببند!

همین دیگر…

دیدم برای مزاجم خوب است قرص هایم را به موقع بخورم و دهنم زیاد تکان تکان ندهم برای آرواره هایم خوب نیست…