آله خاندرو و کابوس نیمه شب من

دم صبحی باز از یک کابوس نیمه شب پریده بودم. گاهی روی کاناپه جلوی لب تاب خوابم می بره بعد بیدار می شم یادم نمی یاد داشتم چه می کردم. باید وقت رو از دست نداد همه کار ها و حادثه ها داره با هم اتفاق می افته. کی بود می گفت: خدا وقتی می خواد کسی رو مجنون کنه تمام آروز هاش رو بر آورده می کنه؟

داشتم می گفتم از خواب پردیدم یه فیلم از آلخاندرو گنزالس رو دیدم. ده دقیقه BMW Films – The Hire – Powder Keg نمی دانم اسمش دقیق همین ست یا نه اما 3 دقیقه آخرش را از دست نباید داد.