منتظر باشید در راه است

در اولین انترنت قابل احترام کابلانه ها را تقدیم شما بینندگان عزیز می کنم

راستی از رحیم مشایی خبر نداره کسی ؟ حالش خوبه این جگر بابا نوردیده

خوشم می یاد این احمدی بابا خوب تو کاسه همه گذاشت.