توپولوف هم دست به کشتن اش خوب است، مردمی در نقش گوشت دم توپ

به هر حال می خواهد بسیجی سر پشت بام باشد یا جاده قتلگاه یا توپولوف همه اش در یک چیز مشترک هستند دست به کشتن شان خوب است.