جوانی نوزده ساله ساعتی پیش در اوین درگذشت

یکی از دست گیر شدگان اعتراض های اخیر به نام سهراب اعرابی که مادر ش خانم فهیمی از جمعیت مادران صلح است ساعاتی پیش در زندان اوین درگذشت.

سهراب اعرابی نوزده ساله بود و در روز سی خرداد دستگیر شده بود. جنازه او هنوز تحویل خانواده اش نشده است.

به علت مرگ و دیگر موارد هنوز اشاره نشده.

متهم اصلی 18 تیر هفتاد و هشت

از دیشب ذهنم مشغول شده به این سوال که: اون سربازی که ریش تراش از کوی دانشگاه دزدیده بود و به عنوان تنها محکوم از نیروی انتظامی معرفی شد، بلخره ریش تراش رو به صاحبش برگردوند رضایت طرف رو

گرفت یا نه؟