روس ها تغییر موضع داده اند

اصولن مشام این خرس های سرزمین بالالایکا خوب مشامی است. حالا نمی دانم اوضاع از رویی به روی دیگر درروسیه در حرکت است یا این خبر گزاری کذایی «ریا نووستی» روسیه قاطی کرده:

خبری در مورد سید حسن خمینی

خبری در مورد تشکیل شورای رهبری