مخمل مخمل است

این هم خودش روشی است همه را متهم به مخملی کردن و بعد خود اند مخمل بودن. چه انقلاب مخملی چه کودتای مخملی.

پ.ن: فقط انگاری مخملش کمی زبر است…