و خداوند آرای تکلیفی را آفرید

چنین شد که خداوند آرای تکلیفی را آفرید…

پ.ن: تو دلم دارن رخت می شورن.