Viva Che Guevara

صبح تان زیبا باد…

چه گوارای چپ. چه گوارای جنگ جو یا هر چیز دیگر اما چگوارا برای من نشانه یک آدم است که به باورش باور داشت. اعتقادش دکانش نبود و این همیشه دلم را می لرزاند…