بی مهری…

امروز با خواهر منصور اسانلو صحبت می کردم. از برادر می گفت و می پرسید: به نظر شما این بی مهری به منصور برای چیست؟
ماندم چه جوابی بدهم…

راستی برای چیست؟ 

00299-01-mansoor-osanloo