گاهی فرزندان هم می توانند انقلاب را بخورند

به نظرم می رسد سردار طائب فرمانده بسیج از آقای محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه اندکی زرنگ تر بود. چرا که او پیش از فرمانده اش گفته بود که ورود بسیجی ها به عرصه های سیاسی ممنوع است. در حالی که فرمانده او چندی بعد با اشاره بر این که بدنه بسیج از دو بخش نظامی و غیر نظامی تشکیل شده است و در بخش غیر نظامی می تواند وارد عرصه های سیاسی بشود، عملن خط بطلانی بر روی نظریه فرمانده بسیج کشید. اگر چه علی رضا نوری زاده متعقد بود که چیزی تحت عنوان بسیج غیر نظامی نداریم، اما ظرافت در همین جای کار است. تفکیک بسیج در دو بخش غیر نظامی و نظامی خود می تواند فرصتی غیر قابل تکرار باشد.

photo1232304954

علی شکوری راد نماینده مجلس ششم و یکی از اعضای ستاد موسوی در گفت و گویی اشاره دارد به این که بسیجیان همه سر به فرمان فرماندهان خود نیستند. این نگاه شکوری راد در واقع نشانه ای به قلب هدف است. یکی از مهم ترین اشتباهات جریان اصلاح طلب در ایران به نظر این حقیر، جدا کردن بسیج از روند اصلاحات بوده است. متاسفانه با روش به یک چوب راندن صرف به خاطر بسیجی بودن بسیاری از نیروهای فکری از این جریان طرد شده اند. در حالتی خوش بینانه این طرد شدگان سر بر کار و زندگی و معاش گذاردند و و در حالتی دیگر در برابر این بی مهری خود جبهه ای را تشکیل دادند که به هر روی نتوانست به نفع تحول در ایران باشد. 

شما باید بررسی کنید ببینید آنانی که امروز داعیه بسیج و بسیجی دارند چند درصدشان از مردان دوران جنگ به حساب می آیند و چند در صد از آنها کسانی هستند که از بطن روزهای التهاب بیرون آمده اند. من می توانم به جرئت بگویم اگر هم باشند عده ای بسیار قلیل هستند که تک و توک بنابر دلایلی که نمی توان چندان هم به استحکام آن مطمئن بود با این سازمان در ارتباطند. الباقی عموم نوجوانانی هستند که به نظر من با حس نوجوانی و نیروی که برایش تعریفی در جامعه ایرانی نشده است وارد این سازمان می شوند تا با رفتارهای نظامی و غرور آمیز این حس را ارضا کنند. 

لذا اینک به نظر می رسد سردار جعفری بهترین فرصت را برای دعوت گروه هایی که نزدیک به دو دهه از عرصه های سیاسی کشور دور بوده اند، فراهم کرده است. بسیجیانی که در همان زمان چندان خط فرماندهانشان را نمی خواندند و مصادیق «بی ترمزی» در وجود آن ها بارز بود. چیزی که باعث و رمز بسیاری از پیروزی های ایرانیان در جنگ می شد. اینک سردار آنها را به حضور در عرصه های سیاسی دعوت کرده است و شاید شکوری راد نیز این باور را دارد که باید از وجود آنها بهره برد. هیچ کس بهتر از کسانی که در پیکره هستند سیستم را نمی شناسند و هیچ کس شاید بهتر از آنها نمی تواند رجعت به خواست گاه خود کرده و تغییر را باعث شود. 

می گویند انقلاب فرزندان خود را می خورد و به نظر من فرزندان هم گاه می توانند انقلاب را بخورند…

بیشتر بخوانید  و همچنین بسیج در ویکی