بستگی به روحیه قاضی مرتضوی دارد

یاس نو می آید 

یاس نو نمی آید

یاس نو می آید 

یاس نو نمی آید

پ.ن: بستگی دارد آنروز که جناب قاضی مرتضوی سرکار می آید چقدر خوشحال باشد…

روزگار مارا ببین که یک نفر در رده ششم و هفتم قضایی کشور می تواند فرهنگ و کوفت زندگی و زن و بچه را سر انگشت بگرداند.