روزی برای کارهای خوب

همه روزها، برای تولد خوب اند و همه روزها برای مردن خوب…

آنجلو گوبست رونکالی پاپ جان بیست و سوم