سوال علمی

سوال: به نظر شما چرا پشت هر دروازه ای ایرانی ها را رجکت می کنند؟

پاسخ: بتمرگ، نفر بعدی سوال بعدی…