ای فیس بوک ای کافر ای پامادور

به زودی باید فرمان بدهیم تا این فیس بوک ولد چموش را که تمامی امت ما را این طوری به خود انداخته است، از ته به دار مجازات بیاویزند تا این چنین مخملین بر اندازی را به راه نیندازد…

پ.ن: بابا از کار و زندگی افتادم یکی بیاد اینو از جلو دست من ورداره.