خدا حافظی با روز جمعه

گاهی حتا با یک سختی و رنج هم مانوس می شی و ترکش برات سخت می شه …

روزهای جمعه یک سال و نیم روزهای سخت کار بود و این هفته آخرینش بود.

صورتم خیس شد.