دمووکراسی ی به این می گن

شکر که فضای باز سیاسی کشور فرصت حضور برابر را فراهم می کند. در یکی دو انتخابات قبلی خوراک ملت برای خندیدن فراهم بود و دوستان وزارت کشور انگار بدشان هم نمی آید.

خلاصه ما که می خواهیم به این کابوی غیور رای بدهیم:

kolah

 

این رو هم از دیدنش محروم نشید: