باید یک راه را عوض کرد

جی پی اس زندگی می گوید شما در راه درست هستید. فکرها هجوم می آورد و من به این راهنما نگاه می کنم. همه چیز درست است.

اما 

چیزی در درون تو می گوید دوباره نگاه کن شاید لازم باشد به جی پی اس اعتماد نکنی …