دلهره تا پای چوبه دار

دل آرا دارابی شش سال پیش بنابر پیشنهاد دوست پسرش قتلی را به گردن گرفت. این پسر به او گفته بود که طبق قانون زیر هجده سال اعدام نخواهد شد. اما دل آرا نمی دانست که در ایران کنوانسیون ها حقوق کودک اجرا نمی شود.

تا ساعتی دیگر دل آرا بعد از شش سال انتظار پای چوبه دار می رود….