امینت از دو منظر

موضوع امروز انشا:

به نظر شما چه تفاوت هایی میان امنیت حاکمیت و امنیت ملی وجود دارد؟

وقتی زنی ارث برابر طلب می کند به کدام یک خدشه وارد می آید؟