افتخار ما بی سوادی شما

کسی در کشوری می تواند با شجاعت و لبخند به شما بگوید: دوستان امتحانش را ما می دهیم مدرکش را شما بگیرید. دوستان شما برای بی سوادی تان می توانید از ما تخفیف هم بگیرید. درد عنوان و مدرک درد عجیبی است. مرض آقای مندس (مهندس) خانم دکتر به رگ و ریشه جان ما افتاده است. طبیعی است اگر در این مملکت تراش کار خوبی باشی اما مهندس خان نباشی به دیناری نمی ارزی و کسی برایت تره هم خورد نمی کند. 

چرا نمی آیدد همه با هم جنبش «آنتی لیبل» راه بیاندزیم. تا دیگر برای این خلا مجبور نباشیم یا به رشته آبیاری گیاهان دریایی ممسنی دانشگاه پیام نور برویم ویا یا نخفیف سوات بخریم…

madrakm