عکس یادگاری رییس جمهوری های ما هم خوشگل است

داشتم به این عکس نگاه می کردم. دیدن پنج رییس جمهوری آمریکا کنار هم یه جورایی حسودیم را قلمبه کرد. در صورتی که بنا باشد پنج رییس جمهوری ما هم با هم عکس یادگاری بگیرند چه گیس و گیس کشی شود…

فک کنید: آقایان ابوالحسن بنی صدر – علی خامنه ای – اکبر هاشمی رفسنجانی – محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد در یک عکس یادگاری (خدا رحمت کند مرحوم رجایی را چون نبودند به ایشان اشاره نکردم). ظاهرن تفاهم، پایداری  سیاسی و هم سویی منافع ملی برای همه جریان ها در آن  عکس افسانه ای رییس های جمهوری ما تجلی خواهد یافت.

پ.ن: خواب دیدی خیره…

d46dbd53114b99f89e090ad5e41c08681