اوباما پیامت را شنیدم

احساس کردم باراک حسین اوباما مناسب ترین پیام را به ایرانی هایی با  آلام دور ماندن از جامعه جهانی و در پشت ندانستنن ها باز مانده را داده است. اوباما ساده و صمیمی حرف زد. به کسی حواله نداد. شاخ و شانه نکشید و قول نداد پرچم را سال بعد بر سر در مسجد القصا بکوبد. نگفت عید ما روزی است که کفر را ریشه کن کنیم و نگفت بنا هست در آن دنیا از مواهب بهشتی بهره مند شویم. او نگفت فقط خودش خلیفه اله است. او به زبان پارسی در پایان حرفش به جای صدق اله و این حرفا گفت: نوروز شما مبارک…

دل تنگم، تنگ تر شد.