این کوه بلند است ولی نیست دماوند

در پی یک پست یک دوست گذارده بود:

این خانه قشنگ است ولی خانه من  نیست
 این خاک چه زیباست ولی خاک وطن  نیست

 آن کشور نو آن وطــــن دانش و  صنعت
 هرگز به دل انگیــــــــــزی  ایران کهن نیست

 در پیکر گلهای دلاویز شمیران
 عطری است که در نافه ی آهوی ختن نیست

 آواره ام  و خسته و سرگشته و حیران
 هرجا که روم هیچ کجا خانه من  نیست

این کوه بلند است ولی نیست دماوند
 این رود چه زیباست ولی رود تجن  نیست

 این شهرعظیم است ولی شهرغریب  است
این خانه قشنگ است ولی خانه من  نیست