ریاضیات زندگی

حاصل ضرب توان در ادعا مقداري ثابت است.

هرچه توان انسان كمتر باشد ادعاي او بيشتر است و هرچه توان انسان بيشتر شود، ادعايش كمتر مي شود.